Impressum-Disclaimer-Privacyverklaring - Natuurgeneeskunde Beek

Natuurgeneeskunde Beek
Natuurgeneeskunde Beek
Ga naar de inhoud
Impressum

natuurgeneeskunde-beek.nl

Greetje Heus
Molenstraat 144
6191 KR  Beek

Website gemaakt door
Disclaimer

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de eigenaar: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;
 2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te  gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de  eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde  bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
 5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk  op intellectuele rechten
 6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk  toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Nadere informatie

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen of bezoek de website van Nunc Ius die voor ons deze disclaimer heeft opgesteld.

Wij en Nunc Ius behouden ons alle rechten voor
Privacyverklaring

Natuurgeneeskunde-beek.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens
Adres: Natuurgeneeskunde-beek.nl - Greetje Heus – Molenstraat 144 – 6191KR Beek
Telefoonnummer: +31 622140409
Website: http://www.natuurgeneeskunde-beek.nl
KVK nummer: 52639010
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 31 mei 2018.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Natuurgeneeskunde-beek.nl verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u deze zelf aan ons verstrekt.
Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
Natuurgeneeskunde-beek.nl verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u toestemming heeft gegeven of voor de uitvoering van een overeenkomst. Dit doen wij voor de volgende doeleinden:
·         De levering van onze diensten.
·         Verzenden van facturen, offertes en andere commerciële documenten.
·         Verzenden van onze nieuwsbrief, productinformatie en andere promotionele e-mails, indien u zich hiervoor heeft aangemeld.
·         Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
·         Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
Daarnaast verwerken wij ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
Natuurgeneeskunde-beek.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Gegevens bewaren
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn er gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.
Verstrekking aan derden
Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is en u daar toestemming voor hebt gegeven.
Cookies
Natuurgeneeskunde-beek.nl gebruikt alleen technische cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en bijvoorbeeld voorkeursinstellingen worden opgeslagen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Bij het gebruik van onze website worden de volgende cookies geplaatst:
Analytische cookies
Analytische cookies stellen ons in staat om het websitebezoek te meten. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze website wordt gebruikt, naar welke informatie bezoekers op zoek zijn en welke pagina’s het meest worden bezocht. Hierdoor weten we welke website onderdelen populair zijn en op welke plekken we onze website kunnen verbeteren. We analyseren en verbeteren de website continu om de ervaring voor bezoekers zo prettig mogelijk te maken. De statistieken die we verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden dus altijd anoniem gebruikt.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door natuurgeneeskunde-beek.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar greetjeheus@natuurgeneeskunde.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren binnen vier weken, op uw verzoek.
Wij willen u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Greetje Heus - E.E.N. therapeut
Molenstraat 144
6191 KR  Beek
e-mail: greetjeheus@natuurgeneeskunde-beek.nl
tel: 06-22140409
Logo natuurgeneeskunde-beek
Terug naar de inhoud